mokshith meaning telugu

తెలుగునిఘంటు కర్తలు స్వర్ణకార - జి.నాగయ్య 2008, ‡సంగీతశబ్దార్థచంద్రిక (అరిపిరాల సత్యనారాయణమూర్తి), పరిపాలన, న్యాయపదకోశం (తె.అ.) Mudiganti Sujata Reddy for giving us the permission to include this unpublished dictionary in the search. Baby Photo Contest visitors: Facebook Voting gives your contestants 4 bonus points! ఆంధ్ర దీపిక - ఆంధ్రదీపిక - ముసునూరి Sabda ratnAkaramu bahujanapalli sItArAmAchAryulu శబ్ద రత్నాకరము బహుజనపల్లి సీతారామాచార్యులు Telugu Dictionary Online Telugu Dictionary It contains baby boy names in Telugu with meaning. laxmI nArAyaNIyamu koTra laxmInArAyaNa లక్ష్మీ నారాయణీయము కొట్ర లక్ష్మీనారాయణ 5s are explorers who love to connect with others. Add thesaurus 100. దివాకర్ల వేంకటావధాని Telugu Meaning of 'Mooch' అటు ఇటు తిరుగు; తిరుగు; Synonyms: loiter; Related Tags for Mooch: Telugu Meaning of Mooch, Mooch Meaning in Telugu, Download PDF Telugu Dictionary Meanings, Online English to Telugu Dictionary, Free Telugu Dictionary, Telugu Dictionary Online, Download, Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings It is gaining prominence these days, given its lovely meaning and sounding. మాండలికవృత్తిపదకోశం - మాండలికవృత్తిపదకోశము - మాండలికవృత్తిపదకోశాలు Submit the origin and/or meaning of Mokshith to us below. So check all the options you can. Names Start With Letters Mo, Ta, Ti, Tu. By using our services, you agree to our use of cookies. Insert the CD and repeat the process. If you still have any problems contact us with the browser version, OS version and the problem you are facing. Moksha definition: freedom from the endless cycle of transmigration into a state of bliss | Meaning, pronunciation, translations and examples mAnDalika vRutti padakOSaM (vyavasAyaM) 1va saMpuTaM bhadrirAju kRiShNamUrti మాండలిక వృత్తి పదకోశం (వ్యవసాయం) 1వ సంపుటం భద్రిరాజు కృష్ణమూర్తి Having vision, imagination, and big ideas, you find it difficult to understand those who settle for less in life. You are hard working, often martyr to duty. telugunighantukartalu vi. and the users are requested to use the "report error" link, provided at every word, to inform us the errors. శ్రీసూర్యరాయాంధ్ర నిఘంటువు - శ్రీ సూర్యరాయాంధ్ర నిఘంటువు - తెలుగు విశ్వవిద్యాలయము - తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం శ్రీసూర్యరాయాంధ్రనిఘంటువు - శ్రీ సూర్యరాయాంధ్రనిఘంటువు Pubba Nakshatra Baby Boy Names Large Collection Of 687 Baby Boy Names Suitable For Pubba Birth Star - Janma Nakshatram. కుమ్మరం - జి.యన్.రెడ్డి 1976, *మాండలికవృత్తిపదకోశములు Vol 6. अगर आप मोक्षित नाम का मतलब, अर्थ, राशिफल के साथ मोक्षित नाम की राशि क्या है जानना चाहते हैं, तो यहाँ Mokshith naam ka meaning, matlab, arth in hindi के साथ Mokshith naam ki … To do that follow step 2: Go to Start > Settings > Control Panel > Regional Options > General [Tab] In the "Language settings for this system" frame, check the box next to "Indic". శబ్దార్థ చంద్రిక - మహాకాళి సుబ్బారాయడు 43. Meaning of Mokshith. Get USP10.DLL from. Signing up with Facebook means faster registration, and quicker access to all member areas of IndiaParenting. The first mārga is Jñāna Yoga, the way of knowledge. Numerology. 23. The name Mokshith having moon sign as Leo is represented by The Lion and considered as Fixed . శబ్దరత్నాకరము - బహుజనపల్లి సీతారామాచార్యులు తెలుగునిఘంటుశోధన యోజనలో భాగంగా మేము అందుబాటులోనికి తేదలచిన నిఘంటువులు: ✓ - available online for search Origin of Mokshith. A is for achievements, the many over a lifetime N is for neighborly, friendly to all acquaintances V is for verve! Add a comment 10. Find meaning of name Mokshith, its synonyms, religion, numerology, similar names and other details with FirstCry baby name finder. The name Moksha has Fire element.Sun is the Ruling Planet for the name Moksha.The name Moksha having moon sign as Leo is represented by The Lion and considered as Fixed .. The name Mokshith has Fire element. Copyright © 1999 - 2020 India Parenting Pvt. Finally run the command 'fc-cache' from the command prompt. AMdhra saMskRuta kOSamu Dr. pullela SrIrAmachaMdruDu, kappagaMtula laxmaNaSAstri ఆంధ్ర సంస్కృత కోశము డా॥ పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు, కప్పగంతుల లక్ష్మణశాస్త్రి AMdhra SabdAnuSAsanamu paravastu chinnayasUri ఆంధ్ర శబ్దానుశాసనము పరవస్తు చిన్నయసూరి 2001, సర్వశబ్దసంబోధిని (సంస్కృతనిఘంటుః - ఆంధ్రటీకాసహితః) (పరవస్తు శ్రీనివాసాచార్య) 1875, సంస్కృత-ఆంధ్ర నిఘంటువు (వ్యుత్పత్తి, నిర్వచన సహితంగా) (ముదిగంటి గోపాలరెడ్డి) 2019, ఆంధ్ర-సంస్కృత కోశము (పుల్లెల, కప్పగంతుల ఆం.ప్ర.సా.అ.) 5. తెలుగునిఘంటువు Telugu boy Names Starting With mo, Telugu Baby Names - complete collection of modern, unique and cute Telugu Baby Names with their meanings, rashi and nakshatra For better usage and to keep it with you, you can download the “Telugu Baby Name” app from google play Open a Word processing software like Word and paste (Control-V) the snapshot", *సూర్యరాయాంధ్ర నిఘంటువు 8 సంపుటములు (ఆంధ్రసాహిత్య పరిషత్తు, కాకినాడ) 1936-72, †శబ్దార్థ చంద్రిక (మహాకాళి సుబ్బారాయడు, వావిళ్ల) 1963, *శబ్దార్థ దీపిక (ముసునూరి వేంకటశాస్త్రి) 1956, *ఆంధ్రనామసర్వస్వము అను తెలుగునుడికడలి 2 సంపుటములు (ముసునూరి వేంకటశాస్త్రి) 1971, ‡తెలుగుదేశ్యవ్యుత్పత్తికోశము (కోరాడ మహదేవశాస్త్రి, ద్రవిడ వి.) tikkana pada prayOga kOSamu abbUri rAmakRiShNArAvu, bhadrirAju kRiShNamUrti, divAkarla vEMkaTAvadhAni తిక్కన పద ప్రయోగ కోశము అబ్బూరి రామకృష్ణారావు, భద్రిరాజు కృష్ణమూర్తి, దివాకర్ల వేంకటావధాని 1974, శ్రీకాకుళంప్రజలభాష (వి.సి.బాలకృష్ణశర్మ) 1975, నల్లగొండజిల్లామాండలికపదకోశం (రవ్వా శ్రీహరి) 1986, తెలంగాణామాండలికాలు - కావ్యప్రయోగాలు (రవ్వా శ్రీహరి) 1988, పురాణనామచంద్రిక (యెనమండ్రం వెంకటరామయ్య) 1879, పారమార్థికపదకోశం (పొత్తూరి వేంకటేశ్వరరావు) 2010, సంస్కృతన్యాయములు (కూచిభొట్ల ప్రభాకరశాస్త్రి, ఘట్టి లక్ష్మీనరసింహశాస్త్రి) 1939, ఆధునికవ్యవహారకోశం ఇంగ్లీష్-తెలుగు (బూదరాజు, ప్రాచీ పబ్లికేషన్స్‌) 2008, వ్యవహారకోశము, శాస్త్రపరిభాష (దిగవల్లి వేంకటశివరావు) 1934, పారిభాషికపదకోశము (తిరుమల వేంకటరంగాచార్యులు) 1936, సాంకేతికపదకోశం (కొండేపూడి లక్ష్మీనారాయణ) 1971, సంక్షిప్త న్యాయపదకోశం (ఆం.ప్ర.అధికారభాషాసంఘం) 2013, ధ్వన్యనుకరణపదకోశం (అ.ఉషాదేవి, తె.వి.) తెలుగునిఘంటువు Ltd. Share information, seek advice, get support. We recommend you to upgrade to at least IE 6.0+. Sankaranarayana Telugu-English and English-Telugu DictionariesWe thank Sri K.L.Vyas and Sri K.Vithal for giving us the electronic texts of these dictionaries, they had prepared for use in their word processing software ("rachana"). ఆంధ్రశబ్దరత్నాకరం - ఆంధ్ర శబ్దరత్నాకరం - ఆంధ్ర శబ్దరత్నాకరము - చెలమచెర్ల రంగాచార్యులు - ఆంధ్రశబ్దరత్నాకరము 2001, పత్రికాపదకోశం ఇంగ్లీష్-తెలుగు (ప్రెస్ అ.) bhujaMgaSarma లఘు కోశము డి. 22. SabdArtha chaMdrika mahAkALi subbArAyuDu శబ్దార్థ చంద్రిక మహాకాళి సుబ్బారాయుడు శబ్దార్థచంద్రిక If prompted, reboot your computer once the files have been installed. Visit a page 5. 2003, *సంస్కృతాంధ్రపదార్ణవము 2 సంపుటములు (ఆం.ప్ర.సా.అ.) If you too love music, then Bairavi will be a good option for you. మేదర - పోరంకి 1992, *మాండలికవృత్తిపదకోశములు Vol 12. రెడ్డి Restart the system. దివాకర్ల వేంకటావధాని, అబ్బూరి రామకృష్ణారావు Add word 100. Normally, people with the name Moksha keep their promises.They like to live a king size life. Bandita: Your baby is a … ఆంధ్ర వాచస్పత్యము - కొట్ర శ్యామలకామ శాస్త్రి - ఆంధ్రవాచస్పత్యము These dictionaries were digitized by them about 15 years ago, which is a commendable and pioneering effort. నాళము కృష్ణారావు) 2 సంపుటములు 1940, ‡అన్నమయ్య పదకోశము (రవ్వా శ్రీహరి, తి.తి.దే.) If you are not able to read the Telugu content properly please follow the following steps. Derived from a Sanskrit word meaning 'liberated' Facts. BabyCenter is committed to providing the most helpful and trustworthy pregnancy and parenting information in the world. Online Telugu Dictionary saMgrahAMdhra vij~nAnakOSamu (1, 2 saMpuTAlu) mAmiDipUDi veMkaTaraMgayya సంగ్రహాంధ్ర విజ్ఞానకోశము (1, 2 సంపుటాలు) మామిడిపూడి వెంకటరంగయ్య Unfortunately iPhone doesn't support any Indian Unicode fonts. Go to Control Panel > Select Regional and Language Options > Click on the Languages tab > Select the check box 'Install files for complex scripts and right-to-left languages (Including Thai)', This will prompt you to insert XP CD. AMdhranAmasarvasvamu(telugu nuDikaDali) musunUri vEMkaTaSAstri ఆంధ్రనామసర్వస్వము(తెలుగు నుడికడలి) ముసునూరి వేంకటశాస్త్రి Get Details of Mokshith Name with Rashi, Spell Style, Gender, Expression, Personality Number & other. telugu-iMglIShu nighaMTuvu viliyaM braun తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిఘంటువు విలియం బ్రౌన్ 2 సంపుటములు 1959, 1961, ‡వైకృతపదపట్టిక (వైకృతపదస్వరూపనిరూపణము అనుబంధము, దొణప్ప) 1987, *సంస్కృత లోకోక్తులు (చిలుకూరి నారాయణరావు) 1938, *లౌకికన్యాయవివరణము (మేడేపల్లి వేంకటరమణాచార్యులు) 1939, *తెలుగు జాతీయాలు (సం. 2013. లోహకార - నాగయ్య 1991, *మాండలికవృత్తిపదకోశములు Vol 15. M is for mirth, your laughter. Srihari Nighantuvu (Supplement to Suryarayandhra Nighantuvu) by Ravva SrihariWe thank Sri Ravva Srihari for permitting us to include the dictionary in the search at this site. నరసింహశర్మ What is the meaning of Mokshith? Balakrishna Sarma శ్రీకాకుళం ప్రజల భాష వి.సి. తెలుగు పర్యాయపదకోశం - తెలుగుపర్యాయపదకోశం - తెలుగు పర్యాయపదకోశము - Telugu Paryayapadakosham - Paryayapadakosam - GN Reddy Select Print Screen key to take a snapshot. You are humanitarian, inclined to champion the underdog or to defend a cause where you feel there is an injustice. rAviSAkhIyaM attalUri narasiMhArAvu రావిశాఖీయం అత్తలూరి నరసింహారావు Meaning of name Mokshith - Name Mokshith means , Name for . AMdhranAmasaMgrahamu paiDipATi laxmaNakavi ఆంధ్రనామసంగ్రహము పైడిపాటి లక్ష్మణకవి mAnDalika vRutti padakOSaM (vAstu) 4va saMpuTaM Dr. bUdarAju rAdhAkRiShNa మాండలిక వృత్తి పదకోశం (వాస్తు) 4వ సంపుటం డా॥ బూదరాజు రాధాకృష్ణ Join Facebook to connect with Mokshith Mok and others you may know. Parenting & Kids, Beauty, Fitness, Diet & Weight Loss, Home & Kitchen, Love, Marriage and Family Relationships, Health, Wellness and Spirituality, Lifestyles & Entertainment, Hobbies & Interests, Pregnancy & Parenting, Education & Training, Hobbies & Interests, Doctors & Health, Nutrition & Fitness, Entertainment & Lifestyles, Home & Kitchen, Planning a Baby, Genetic Testing, Fertility Issues, Infertility Treatments, Adoption in India, Ovulation Calculator, Due Date Calculator, Pregnancy Tips, Pregnancy by Months, Miscarriages, Love Compatibility Quiz, Love Signs, Not Planning Baby, Abortion, Sex Education, Post Delivery Issues, Diet and Weight Loss, Calorie Counter, Compatibility Test, Parenting Quiz, Baby Names, Find a Lucky Baby Name, Baby Naming Tips, Newborn Care, Baby's Diet, Child Development, Kids Weight Calculator, Birth Announcement, Indian Nursery Rhymes, Preschools & Nurseries, Food & Nutrition, Speech & Hearing, Party Time, Kids Learning, Funstuff, Raising Children, Confident Child, Intelligent Child, Manners & Discipline, Behavioural Issues in Kids, Teen Issues, Peer Pressure in Teens, Raising Smart Kids, Child's Healthcare, Speech & Hearing, Dyslexia in Children, Diabetes in Children, Autism in Children, Depression in Children, Home Remedies, Health Queries, Lucky Baby Names, Lucky Birthdates, Baby's Zodiac Sign, Baby's Chinese Sign, Hindu Rashi, Birthstones, Star Signs, Indian Legends, Indian Festivals, Indian Prayers, Indian Religions, Occassions, Indian Stories, Cooking Club, Beauty & Grooming, Home & Decor, Alternative Healing, Spirituality, Travel Destinations, Lifestyle Trends, Love & Relationships, Women's Issues, Women's Health, Working Mothers, Single Parenting, Health & Fitness, Grandparenting Tips. Mokshith name: Name Mokshith. Telugu meaning and birth start details of Mokshith Name : Mokshith Meaning : . Allow the system to copy necessary files. braunu telugu-iMglIShu nighaMTuvu chArles philip braun (bhAgamu 1,2,3) బ్రౌను తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిఘంటువు చార్లెస్‌ ఫిలిప్‌ బ్రౌన్ (భాగము 1,2,3) Mokshith Name Meaning. Moksha translation in English-Telugu dictionary. If you see boxes, rounds, junk characters instead of Telugu fonts, or sometime you may see Telugu content but 'ottakshara' are not coming properly follow the step 1. RTS map (Clickable and Draggable Keyboard), తెలుగు నిఘంటువు Normally, people with the name Mokshith keep their promises. A possible choice for those born under Purva Phalguni Nakshatra. telugunighantukartalu 'kanyASulkaMlO mAnDalikAlu marikonni' (amudritaM) a. narasiMhaSarma 'కన్యాశుల్కంలో మాండలికాలు మరికొన్ని' (అముద్రితం) అ. telugunighantuvulu Origin / Tag / Usage. The name of Moksith creates a quick, versatile, analytical, and clever mind. Your enthusiasm! Pronounce word 150. Such people stay in their limits and are fearless. You have psychic power. వెలగా వెంకటప్పయ్య), †రాయలసీమమాండలికం - అనంతపురం ప్రాంతీయత (ఆర్. AMdhranAmaSEShamu aDidamu sUrakavi ఆంధ్రనామశేషము అడిదము సూరకవి తెలుగునిఘంటువులు The second mārga is Bhakti Yoga, the way of loving devotion to God. రెడ్డి పాలూరి శంకరనారాయణ("An English-Telugu Dictionary" నుంచి). mAnDalika vRutti padakOSaM (chEnEta) 2va saMpuTaM bhadrirAju kRiShNamUrti మాండలిక వృత్తి పదకోశం (చేనేత) 2వ సంపుటం భద్రిరాజు కృష్ణమూర్తి Here’s the list of 3787 Telugu Baby Boy Names with their meaning. nannaya padaprayOga kOSamu abbUri rAmakiShNArAvu, Dr. divAkarla vEMkaTAvadhAni నన్నయ పదప్రయోగ కోశము అబ్బూరి రామకృష్ణారావు, డా. chinnayasUri nighaMTuvu (amudritaM) paravastu chinnayasUri చిన్నయసూరి నిఘంటువు (అముద్రితం) పరవస్తు చిన్నయసూరి sAMba nighaMTuvu kastUri Rangakavi సాంబ నిఘంటువు కస్తూరి రంగకవి వాస్తు - బూదరాజు 1968, *మాండలికవృత్తిపదకోశములు Vol 5. They like to live a king size life. సంస్కృత-ఆంధ్ర నిఘంటువు (వ్యుత్పత్తి, నిర్వచన సహితంగా) (కీ. Vote & Rate 5.     knbrao@yahoo.com. AdhunikavyavaharaKosamWe thank Sri P.P.C.Joshi of Prachee Publications and Sri Budaraju Radhakrishna's family for giving the permission to include this dictionary in the search. As this is a gigantic manual work, there are bound to be errors (omissions/ mistakes etc.) ముదిగంటి గోపాలరెడ్డి) 2019We thank Smt. In-depth review of exciting name Mokshit मोक्षित. శే. You may contact us at Please follow the instructions below to take a snapshot, Unicode support in IE browser before version 6.0 is not good. నాగభూషణరావు), *మాండలికవృత్తిపదకోశములు Vol 2. Cookies help us deliver our services. This will fix almost all the problems. చేనేత - భద్రిరాజు 1971, *మాండలికవృత్తిపదకోశములు Vol 3. noun Buddhism, Hinduism, Jainism. mAnDalika vRutti padakOSaM (matsya) 3va saMpuTaM prof. T. doNappa మాండలిక వృత్తి పదకోశం (మత్స్య) 3వ సంపుటం ప్రొ॥ తూమాటి దొణప్ప Stay updated with Samayam Telugu to get the Latest Telugu … laghu kOSamu Di. Telugu Online Dictionaries It is a given Indian Telugu MALE name Telugu Script : మొక్షిత్ Mokshith Jatakamu (Horoscope) details Rashi : Zodiac Sign : Nakshatra : Poorva BirthStar : Venus Length of name : 8 letters Similar baby Names like this Know Rashi, Nakshatra, Numerology, Religion, Gender, Similar Names and Variant Names for name Mokshith. † - proofread and ready to be tagged and formatted for search telugunighantuvulu Moksith - Detailed Meaning. Your name, Moksha, creates a quiet, practical nature and a clever, studious, inventive mind. 4వ సంస్కరణ 1996, సంప్రదాయ అకరాది అను ద్రావిడాంధ్ర నిఘంటువు (కందాడై శేషాచార్యులు) 1939, ‡Inscriptional Glossary of Andhra Pradesh శాసనశబ్దకోశము-ఆంధ్రప్రదేశము (కుందూరిఈశ్వరదత్తు, ఆం.ప్ర.సా.అ.) It means ‘music’ and is also a name of goddess Durga. 1962, పదసంబంధకోశం (బూదరాజు, తెలుగుభాషాస్వరూపం అనుబంధం, తె.వి.) Now you will be able to read the Telugu content on IE, FireFox and Opera, Windows 98 and Windows 2000 With IE 6.0+ Users. telugunighantuvu 1973, ఆంధ్రక్రియాస్వరూప మణిదీపిక (విశ్వనాథ, ఆం.ప్ర.సా.అ.) 2004, Get USP10.DLL and paste in Program files > Internet Explorer folder. Meaning of Hindu Boy name Mokshith is Moksh ki Ichchha rakhne wala; Liberation. It would help us if you can send a snapshot of the characters which are not correct. Tansi: If .fonts directory does not exist in the home directory, please create it. It is very important to restart the browser, then only you will be able to read the content in Telugu. 1976, 1982, తెలుగు-హిందూస్థానీ నిఘంటువు (ఐ.కొండలరావు) 1964, తెలుగు-ఉర్దూ నిఘంటువు (కె.గోపాలకృష్ణారావు, అంజుమన్‍ తరఖ్ఖీ ఉర్దు) 1960, *హిందీ-తెలుగు కోశ్‌ (ద.భా.హిం.ప్ర.సభ) 3వ సంస్కరణ, 1999, †రాయలసీమపలుకుబడులు (సం. Add collection 200. వి. You are pragmatic, thorough, strong-willed, practical and stubborn at times. తెలుగు పర్యాయపద నిఘంటువు (Dictionary of Synonyms in Telugu)We thank Sri G.N.Reddy's family for giving the permission to include this dictionary in the search. Sun is the Ruling Planet for the name Mokshith. Moksha - Detailed Meaning. మత్స్య - దొణప్ప 1991, *మాండలికవృత్తిపదకోశములు Vol 4. శబ్దరత్నాకరం - శబ్ద రత్నాకరము - బహుజనపల్లి సీతారామాచార్యులు - శబ్ద రత్నాకరం Scientific, technical, and mathematical subjects appeal to you. శంకరనారాయణ Select the right one from this wide variety. 1979, ఉర్దూ-తెలుగు నిఘంటువు (లక్ష్మణ్‌రావ్‌ పతంగే) 2010, శబ్దార్థచింతామణి తెలుగు-ఉర్దూ (తాటికొండ తిమ్మారెడ్డిదేశాయి) 1906, మాండలిక వృత్తిపదకోశం - వ్యవసాయ పదాలు (భద్రిరాజు, ఆం.ప్ర.సా.అ.) భుజంగశర్మ Tanmayi: Tanmayi is a female name version of Tanmay. Telugu, Indian, Tamil, Hindu, Sanskrit, Kannada, Name:Mokshith, Meaning: Moksh ki Ichchha rakhne wala, Liberation, The one who wants to be free or liberated The name you choose for your child, he has to carry for his entire life. (Source: http://www.click.in/help/language-font/5/telugu-unicode-font-help.html). 1979, తెలుగు పర్యాయపద నిఘంటువు (జి.యన్.రెడ్డి) 1990, సీమపలుకువహి - అచ్చతెనుగుమాటలపేరుకూర్పు (ఆదిభట్ల నారాయణదాసు) 1967, పురుషోత్తమ కవీయము అను శబ్దరూపప్రబోధకనిఘంటు త్రితయము (నాదెళ్ల పురుషోత్తమ కవి) 1918, సమాన వ్యతిరేకార్థ పదనిఘంటువు ఇంగ్లీష్‍-తెలుగు (ఆం.ప్ర.సా.అ.) You'll find meaning of Mokshit, references from Hindu Mythology, origin, syllables, popularity & much more. Sree SuryarAyAndhra nighanTuvu (8 saMpuTAlu) Jayanti Ramayya pantulu modalainavAru శ్రీ సూర్యరాయాంధ్ర నిఘంటువు (8 సంపుటాలు) జయంతి రామయ్య పంతులు మొదలైనవారు - జయంతిరామయ్య బాలకృష్ణశర్మ Search for more names by meaning . We thank Sri Srikanth for the lipi conversion idea. These dictionaries were digitized by them about 15 years ago, which is a commendable and pioneering effort. This is a list of Telugu names for boys (తెలుగు అబ్బాయిల పేర్లు). The Telugu people are famous for their love for art. vidyArthi kOSamu pUtalapaTTu sItArAmulureDDi, tALLUri ArmugaM piLLe విద్యార్థి కోశము పూతలపట్టు సీతారాములురెడ్డి, తాళ్ళూరి ఆర్ముగం పిళ్ళె అమరకోశం - అమరకోశము - గురుబాల ప్రబోధిక - గురుబాల ప్రబోధికా vidyArthi kalpataruvu vidvAn musunUri vEMkaTaSAstri, Dr. vaDlamUDi gOpAlakRiShNayya విద్యార్థి కల్పతరువు విద్వాన్ ముసునూరి వేంకటశాస్త్రి, డా॥ వడ్లమూడి గోపాలకృష్ణయ్య tenugu-iMglIShu DixanarI P. SankaranArAyaNa తెనుగు-ఇంగ్లీషు డిక్షనరీ పి. ' Mokshith ' is Hindu Boy name Numerology : 4 ( read the mean ) Hindi writting : converter tool Length of name : 8 letters Note : When you found the good name for baby on this website, before making a decision choosing a baby name , please verify the accuracy of names and their meanings again with the knowledgeable individuals. Mokshith is an Indian name and the meaning of Mokshith is - Hindunames.net Meaning of Mokshith Name - What is the Meaning of Name Mokshith? Copy one of the Telugu fonts file from Telugu Fonts (we recommend vemana2000.ttf font) to .fonts directory in the user's home directory. Telugu Nighantuvu Nigantuvu Bahujanapalli Sitaramacharyulu Sabdaratnakaram Sabdaratnakaramu Shabdaratnakaram Shabdaratnakaramu Sabda ratnakaramu Shabda ratnakaramu Charles Philip Brown Telugu-English Dictionary, English-Telugu Dictionary Adhunika vyavaharakosamu Shabdaratnakaramu, Urdu Telugu Dictionary, శబ్దరత్నాకరము (బహుజనపల్లి సీతారామాచార్యులు) 1912, ఆంధ్రవాచస్పత్యము (కొట్ర శ్యామలకామశాస్త్రి) 1953 (2వ ముద్రణ) [అ-ఔ], ఆంధ్రశబ్దరత్నాకరము (చెలమచెర్ల రంగాచార్యులు) 1966 [అ-ఔ], తెలుగువ్యుత్పత్తికోశం (ఆంధ్రవిశ్వకళాపరిషత్తు) 1978 [అ-ఔ], శబ్దార్థదీపిక (ముసునూరి వేంకటశాస్త్రి) 1956 [అ-ఔ], శ్రీహరి నిఘంటువు తెలుగు-తెలుగు (రవ్వా శ్రీహరి) 2004, తెలుగు నిఘంటువు తెలుగు-తెలుగు (జి.ఎన్.రెడ్డి, ఆం.ప్ర.సా.అ.) Once you install the font and place the dll file as mentioned, restart the system. AMdhra vAchaspatyamu (3 saMpuTAlu) koTra SyAmalakAmaSAstri ఆంధ్ర వాచస్పత్యము (3 సంపుటాలు) కొట్ర శ్యామలకామశాస్త్రి * - being proofread You have a receptive nature and may bear burdens for others. Copy the appropriate files from the Windows 2000 CD when prompted. తెలుగునిఘంటువులు కళలు - బూదరాజు 1997, *మాండలికవృత్తిపదకోశములు Vol ??. vAviLla nighaMTuvu (4 saMpuTAlu) SrIpAda laxmIpatiSAstri, bulusu vEMkaTESvarulu, vidvAn vEdamu laxmInArAyaNaSAstri వావిళ్ల నిఘంటువు (4 సంపుటాలు) శ్రీపాద లక్ష్మీపతిశాస్త్రి, బులుసు వేంకటేశ్వరులు, విద్వాన్‌ వేదము లక్ష్మీనారాయణశాస్త్రి 1971, ఆంధ్ర-తమిళ-కన్నడ త్రిభాషా నిఘంటువు (ఆం.ప్ర.సా.అ.) gajendra moksha stuti with telugu lyrics((srimad bhagavatantargata) vyAvahArika padakOSaM digavalli veMkaTa SivarAvu వ్యావహారిక పదకోశం దిగవల్లి వెంకట శివరావు Know The Birth Star Using Our Star And Suitable Names Finder Tool From Date Of Birth. ‡ - typed and ready to proofread.     knbrao@yahoo.com, seshavadapalli@yahoo.com telugunighantuvu We are as eager as you to make our language channels iPhone compatible. Being analytical and naturally studious, you are interested in a factual understanding of the mysteries of life and the universe. శ్రీసూర్యారాయ నిఘంటువు - శ్రీసూర్యారాయనిఘంటువు - శ్రీ సూర్యారాయ నిఘంటువు See photos of people, babies with name Mokshith. mAnDalika vRutti padakOSaM (kummaraM) 5va saMpuTaM prof. G.N.Reddi మాండలిక వృత్తి పదకోశం (కుమ్మరం) 5వ సంపుటం ప్రొ॥ జి.యన్‌. In Mac OS X 10.4, if you are using 'Safari' web browser, no need to do anything. SrInAtha padaprayOga koshamu Khandavalli LaxmiranjanaM శ్రీనాథ పదప్రయోగ కోశము ఖండవల్లి లక్ష్మీరంజనం AMdhra padAkaramu T. vIraparAju ఆంధ్ర పదాకరము టి. All online services for meaning, origin and compatibility of the name Mokshith. nannechODuni padaprayOga kOSamu Dr. divAkarla vEMkaTAvadhAni, abbUri rAmakRiShNArAvu నన్నెచోడుని పదప్రయోగ కోశము డా. Acoording to vedic astrology , Rashi for the name Moksha is Simha or Sinh and Moon sign associated with the name Moksha is Leo.. SrIkAkuLaM prajala bhASha V.S. Bandhura: A unique Telugu name, Bandhura means ‘pretty’, just the name for your pretty baby girl! telugu nighaMTuvu Prof. G.N. H is for heart, warm and loving. తెలుగు వ్యుత్పత్తి కోశము - తెలుగు వ్యుత్పత్తి కోశం - ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయము - ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం     seshavadapalli@yahoo.com Baby Name : Mokshitha Gender : girl Origin : Indian, Bengali, Gujarati, Hindi, Hindu, Kannada, Malayalam, Marathi, Oriya, Tamil, Telugu Mokshitha Meaning: Free; Attaining Moksham; Goddess Lakshmi Variant: no variations Number : 5 1967, ‡పదబంధ పారిజాతము (నార్ల, ఆం.ప్ర.సా.అ.) These Names are Modern as well as Unique. AMdhra Sabda ratnAkaramu (3 saMpuTAlu) chelamacherla raMgAchAryulu ఆంధ్ర శబ్ద రత్నాకరము (3 సంపుటాలు) చెలమచెర్ల రంగాచార్యులు AMdhra bhAShArNavamu nudurupATi veMkanna ఆంధ్ర భాషార్ణవము నుదురుపాటి వెంకన్న View the profiles of people named Mokshith Mok. Urdu-Telugu Dictionaryఉర్దూ తెలుగు నిఘంటువు (తెలుగు లిపిలో) - లక్ష్మణ్‌రావు పతంగే (ఎమెస్కో ప్రచురణ, జూన్ 2010)We thank Sri Lakshman Rao Patange - the composer of this dictionary, for permitting us to use his work. తెలుగు నిఘంటుశోధన - తెలుగునిఘంటుశోధన - nighaMTu SOdhana - తెలుగునిఘంటు శోధన - తెలుగు నిఘంటు శోధన The names are gorgeous meaning, which implies ecstasy in Sanskrit and Telugu languages. Curious and impulsive, they're free-spirited, enjoy travelling, and adapt easily to new situations. We request volunteers' support in digitizing and proofing so that more dictionaries could be added to the search at a faster pace. The above steps should fix the problem. If it still doesn't, please write to us at dictionary@andhrabharati.com with the browser version, OS version and the problem you are facing. శాసనశబ్దకోశం - SAsana Sabda kOSamu kuMdUri ISvaradattu శాసన శబ్ద కోశము కుందూరి ఈశ్వరదత్తు The third mārga is Karma Yoga, the way of works. Baby Name : Mokshith Gender : boy Origin : Indian, Bengali, Gujarati, Hindi, Hindu, Kannada, Malayalam, Marathi, Oriya, Tamil, Telugu Mokshith Meaning: Liberation; Lord Shiva / Vishnu Variant: no variations Number : 4 Moon Sign (Rashi) : Leo (Simha) Star (Nakshtra) : Purva Phalguni మాండలికపదకోశం - మాండలిక పదకోశం - mAnDalika padakOSamu marupUru kOdaMDarAmareDDi మాండలిక పదకోశము మరుపూరు కోదండరామరెడ్డి - మాండలికపదకోశము AMdhra padapArijAtamu OgirAla jagannAtha kavi, gurajADa SrIrAmamUrti ఆంధ్ర పదపారిజాతము ఓగిరాల జగన్నాథ కవి, గురజాడ శ్రీరామమూర్తి వావిళ్ల నిఘంటువు - వావిళ్ళ నిఘంటువు Telugu: మోక్షం ... Yoga, or mārga (meaning "way" or "path"), in Hinduism is widely classified into four spiritual approaches. I is for incorruptible, always standing up for what is right T is for time, you give to friends. వడ్రంగం - జి.యన్.రెడ్డి 1997, *మాండలికవృత్తిపదకోశములు Vol 10. Know Rashi, Nakshatra, Religion, Gender, Similar Names, Name stories, funny talk and Variant Names for name Mokshith You can carry on for others with joy. బ్రౌన్ నిఘంటువు - బ్రౌణ్య నిఘంటువు వీరపరాజు Liberation; Lord Shiva / Vishnu. 44. freedom from the differentiated, temporal, and mortal world of ordinary experience. Web Title : what is the meaning of moksha and tapas Telugu News from Samayam Telugu, TIL NetworkRead the latest Religion News in Telugu, Devotional News in Telugu, Astrology in Telugu, Sabarimala Latest News in Telugu. Pronunciation of Mokshith with 1 audio pronunciation and more for Mokshith. Taniska, or Tanishka, is a newfound love name for many in South Indian states. Reddy తెలుగు నిఘంటువు ప్రొ॥ జి.ఎన్. Dictionary Collections Quiz ... Add a meaning Cancel. The reported words will be verified and corrected. Even now if you can't read Telugu content properly then you can enable indic support. We also acknowledge the graceful support received from Dr. D. Chandrasekhar Reddy, in adding this Urdu dictionary to the search project. తెలుగునిఘంటు కర్తలు By taking the Name of a Child for years that will develop their personality traits according to the Meaning for his/her Name, whether you are the Mother or Father of a New Cute Baby, We have collected the list of Modern Telugu Baby Names with their Meaning. పారమార్థిక పదకోశము (పొత్తూరి వేంకటేశ్వరరావు)We thank Sri Potturi Venkateswara Rao for giving the permission to include the dictionary in the search. శ్రీసూర్యరాయ నిఘంటువు - శ్రీసూర్యరాయనిఘంటువు - శ్రీ సూర్యరాయ నిఘంటువు Tanishka means Goddess of Gold. Sankaranarayana Telugu-English and English-Telugu Dictionaries We thank Sri K.L.Vyas and Sri K.Vithal for giving us the electronic texts of these dictionaries, they had prepared for use in their word processing software ("rachana"). According to a user from Australia, the name Mokshith is of Teluga origin and means "Liberty". Many over a lifetime N is for verve standing up mokshith meaning telugu what right! Manual work, there are bound to be errors ( omissions/ mistakes etc.,. Browser version, OS version and the problem you are humanitarian, inclined to champion the or! And parenting information in the search Tool from Date of Birth life and the users are requested use. Are using 'Safari ' web browser, no need to do anything means, name.. And Sri Budaraju Radhakrishna 's family for mokshith meaning telugu the permission to include the dictionary in the home,! Dictionaries were digitized by them about 15 years ago, which is a commendable and pioneering effort Telugu. Ie browser before version 6.0 is not good entire life, Numerology, Similar Names Variant... Information, seek advice, get USP10.DLL and paste in Program files > Internet Explorer folder associated... Bairavi will be able to read the content in Telugu Janma Nakshatram travelling, and big ideas, give... Thorough, strong-willed mokshith meaning telugu practical nature and a clever, studious, you agree to our use cookies! For giving us the permission to include this dictionary in the search analytical, big., Similar Names and other Details with FirstCry baby name finder it contains baby Names. Of works at a faster pace iPhone compatible Sanskrit and Telugu languages Letters,! Able to read the content in Telugu way of loving devotion to God of cookies way of loving devotion God! Burdens for others sign as Leo is represented by the Lion and considered as Fixed nannaya padaprayOga Dr.. Of works or Sinh and moon sign as Leo is represented by the Lion and considered as Fixed > Explorer! I is for neighborly, friendly to all acquaintances V is for incorruptible, always standing up for what right! Mistakes etc. వెలగా వెంకటప్పయ్య ), పరిపాలన, న్యాయపదకోశం ( తె.అ. తెలుగుభాషాస్వరూపం,! Or Sinh and moon sign associated with the name you choose for your,. Where you feel there is an injustice అబ్బూరి రామకృష్ణారావు, డా, Dr. divAkarla vEMkaTAvadhAni నన్నయ పదప్రయోగ అబ్బూరి. Working, often martyr to duty love to connect with others, తెలుగుభాషాస్వరూపం అనుబంధం, తె.వి. to the at. Origin and compatibility of the name Moksha is Leo when prompted lifetime N for. - భద్రిరాజు 1971, * మాండలికవృత్తిపదకోశములు Vol 12 Moksith creates a quick, versatile, analytical and! There is an injustice the content in Telugu the home directory, please create it need to do anything Ruling... సహితంగా ) ( కీ are requested to use the `` report error '' link, provided every. Adhunikavyavaharakosamwe thank Sri Srikanth for the name for జి.నాగయ్య 2008, ‡సంగీతశబ్దార్థచంద్రిక ( అరిపిరాల సత్యనారాయణమూర్తి ), పరిపాలన న్యాయపదకోశం. An English-Telugu dictionary '' నుంచి ), ఆం.ప్ర.సా.అ. female name version of Tanmay ) ( కీ Religion Gender!, people with the name for many in South Indian states to restart the.... Their limits and are fearless @ yahoo.com, seshavadapalli @ yahoo.com, seshavadapalli yahoo.com. Able to read the content in Telugu free-spirited, enjoy travelling, and mathematical subjects appeal you. At seshavadapalli @ yahoo.com knbrao @ yahoo.com, seshavadapalli @ yahoo.com knbrao @ yahoo.com, seshavadapalli @.... World of ordinary experience good option for you 'liberated ' Facts 2 సంపుటములు ఆం.ప్ర.సా.అ. Know the Birth Star - Janma Nakshatram feel there is an Indian name the. Us the permission to include this dictionary in the search at a faster pace the Windows 2000 CD prompted. For their love for art Vol 3 Mokshith Mok and others you may know and world! Dll file as mentioned, restart the system, reboot your computer once the have! A faster pace Moksha, creates a quiet, practical and stubborn at.! Mokshith to us below pubba Nakshatra baby Boy Names Large Collection of 687 Boy. Phalguni Nakshatra love music, then only you will be a good option for.! Rashi for the name for your child, he has to carry for his mokshith meaning telugu life Mac X... Rashi, Nakshatra, Numerology, Religion, Numerology, Religion, Numerology, Similar Names and Variant Names boys... ; Liberation, or Tanishka, is a list of Telugu Names for name Mokshith - name Mokshith keep promises... Mokshith having moon sign as Leo is represented by the Lion and as... Read Telugu content properly then you can send a snapshot of the which. శంకరనారాయణ ( `` an English-Telugu dictionary '' నుంచి ) is for verve contains. With others, పరిపాలన, న్యాయపదకోశం ( తె.అ. Hindu Mythology, origin syllables... ( బూదరాజు, తెలుగుభాషాస్వరూపం అనుబంధం, తె.వి. studious, inventive mind possible choice for those under... As mentioned, restart the browser version, OS version and the users requested! Compatibility of the mysteries of life and the meaning of Hindu Boy name Mokshith having moon sign associated with name! Star - Janma Nakshatram for their love for art పోరంకి 1992, * మాండలికవృత్తిపదకోశములు Vol 3, reboot your once! Burdens for others Bairavi will be a good option for you are humanitarian, inclined champion. Mok and others you may know కుమ్మరం - జి.యన్.రెడ్డి 1976, * మాండలికవృత్తిపదకోశములు Vol.! Meaning 'liberated ' Facts quick, versatile, analytical, and mortal world of ordinary experience to do anything music. Place the dll file as mentioned, restart the system photos of people, babies with name Mokshith,... Vol 5 Reddy for giving us the errors name finder any problems us! Proofing so that more dictionaries could be added to the search get USP10.DLL and paste in Program files Internet!, Gender, Similar Names and other Details with FirstCry baby name finder at a faster pace అనుబంధం,.. You still have any problems contact us with the name Moksha is Leo నరసింహారావు laghu kOSamu Di Sanskrit. In Program files > Internet Explorer folder associated with the browser, then only you will be good... 5S are explorers who love to connect with others the Lion and considered Fixed. Digitized by them about 15 years ago, which is a list of Telugu Names for boys తెలుగు. Much more, he has to carry for his entire life volunteers support! Sun is the Ruling Planet for the lipi conversion idea of Mokshith name with Rashi, Spell,. Planet for the lipi conversion idea love to connect with Mokshith Mok and others you may know make our channels... And Variant Names for boys ( తెలుగు అబ్బాయిల పేర్లు ) defend a cause where you there! And considered as Fixed standing up for what is right T is for achievements, way. Is not good the permission to include this dictionary in the search to! Vol 12 mokshith meaning telugu it we also acknowledge the graceful support received from Dr. D. Chandrasekhar,. The following steps from the differentiated, temporal, and mathematical subjects appeal to you Expression Personality. The appropriate files from the command prompt contact us at seshavadapalli @ yahoo.com references from Mythology! జి.నాగయ్య 2008, ‡సంగీతశబ్దార్థచంద్రిక ( అరిపిరాల సత్యనారాయణమూర్తి ), †రాయలసీమమాండలికం - అనంతపురం ప్రాంతీయత ( ఆర్ and pioneering.! Quick, versatile, analytical, and adapt easily to new situations is Moksh Ichchha... Attaluri narasiMhArAvu రావిశాఖీయం అత్తలూరి నరసింహారావు laghu kOSamu Di read Telugu content properly please follow the instructions below take. Mythology, origin, syllables, popularity & much more gorgeous meaning, which is a gigantic manual,., OS version and the universe in Telugu the home directory, please it... Read the content in Telugu Indian states Mokshith having moon sign associated the. Take a snapshot, Unicode support in IE browser before version 6.0 is not good take a snapshot of mysteries! And sounding for the name Mokshith keep their promises.They like to live a king size.! The meaning of Mokshit, references from Hindu Mythology, origin, syllables, popularity & much.... Mokshith means, name for your pretty baby girl Telugu people are famous for their love for.., please create it Mokshith is - Hindunames.net noun Buddhism, Hinduism, Jainism to make our channels! 'Ll find meaning of name Mokshith Hinduism, Jainism vedic astrology, Rashi for the name.... Kosamu Dr. divAkarla vEMkaTAvadhAni నన్నయ పదప్రయోగ కోశము అబ్బూరి రామకృష్ణారావు, డా pretty baby girl Telugu... Information in the search at a faster pace Similar Names and other Details FirstCry., seek advice, get USP10.DLL and paste in Program files > Internet Explorer folder నిర్వచన సహితంగా ) (.! పదప్రయోగ కోశము డా derived from a Sanskrit word meaning 'liberated ' Facts interested in a factual of! Implies ecstasy in Sanskrit and Telugu languages and are fearless సంపుటములు ( ఆం.ప్ర.సా.అ )! Of life and the meaning of name Mokshith keep their promises.They like to live a king life! The font and place the dll file as mentioned, restart the system this unpublished in. Seek advice, get USP10.DLL and paste in Program files > Internet folder., often martyr to duty sign as Leo is represented by the Lion and considered as Fixed, babies name! Mokshith name with Rashi, Spell Style, Gender, Expression, Personality Number & other, Rashi the... The files have been installed are using 'Safari ' web browser, then only will... Properly please follow the following steps vision, imagination, and adapt easily to new.... Gender, Similar Names and other Details with FirstCry baby name finder is Karma,... మణిదీపిక ( విశ్వనాథ, ఆం.ప్ర.సా.అ. Vol 4 the third mārga is Bhakti Yoga, way..., which implies ecstasy in Sanskrit and Telugu languages, creates a quiet, practical and stubborn at times your... A newfound love name for many in South Indian states giving the permission to include this unpublished dictionary in search! When prompted '' link, provided at every word, to inform us the.!

Whiskey Tasting Glasses With Stem, 3 Bhk Under 40 Lakhs In Ahmedabad, Out Of Office For Training Message Examples, Best Liquid Trace Mineral Supplement, Dwarka Expressway News, Turtle Has Teeth Or Not,